Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

 

 

Nadleśniczy


Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.
Podlegają mu bezpośrednio:

  • Zastępca Nadleśniczego
  • Inżynier Nadzoru
  • Główny Księgowy
  • Sekretarz
  • Komendant Posterunku Straży Leśnej
  • Radca Prawny
  • Stanowisko do spraw pracowniczych

Zastępca Nadleśniczego


Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych, nadzoruje działania technologiczne, przeprowadza kalkulacje cenowo-usługowe oraz realizację harmonogramów kolejności robót i dostaw.
Podlegają mu bezpośrednio:

  • Pracownicy Działu Gospodarki Leśnej
  • Wszyscy Leśniczowie

Inżynier Nadzoru

 

Sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego.
Inżynier Nadzoru ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego.

Główny Księgowy


Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
Główny księgowy kieruje Działem Finansowo - Księgowym.

Sekretarz Nadleśnictwa


Kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa.
 

Dział Gospodarki Leśnej

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją, sprawozdawczością i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p.pożarowej, BHP, transportu, łowiectwa, innych działów zagospodarowania lasu, kontroli sporządzania szacunków brakarskich, użytkowania lasu oraz handlu drewnem i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane z urządzaniem lasu, ze stanem posiadania, ewidencją gruntów i map, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostwa powiatowe.

Dział Finansowo - Księgowy

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej dla całego nadleśnictwa i formalno - rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Zadaniem Działu Administracyjno - Gospodarczego jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa. Obsługa sekretariatu Nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej

Szczegółowy zakres działania posterunku Straży Leśnej oraz zakresy obowiązków Komendanta Posterunku Straży Leśnej i strażników leśnych zawarte są w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2/99 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoczew z dnia 3.08.1999r. Komendant posterunku Straży Leśnej prowadzi również kancelarię dokumentów niejawnych zgodnie z wytycznymi i instrukcjami w tym zakresie.

Leśnictwa

Leśnictwem bezpośrednio kieruje Leśniczy.
Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność.
Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.