Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA NADLEŚNICTWA

Pierwsze wzmianki o gospodarce leśnej na terenie obecnego Nadleśnictwa Złoczew dotyczą obrębu Brąszewice i pochodzą z operatu urządzeniowego sporządzonego w roku 1898.

 

Około 80% powierzchni obecnego obrębu Brąszewice stanowiło wówczas własność Cesarstwa rosyjskiego wchodząc w skład lasów rządowych leśnictwa Manowa, znajdujących się w Guberni Kaliskiej. Pewna ich część po roku 1839 została rozdana jako tzw. Donacja ("majoraty").

Po pierwszej wojnie światowej, w 1918 roku zostało utworzone Nadleśnictwo Państwowe Brąszewice z dawnych lasów rządowych leśnictwa Klonowa oraz majoratów; "Jaźwiny" i "Szenkielew". W chwili utworzenia, powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 4502,96 ha i była wolna od serwitutów oraz obciążeń hipotecznych. W 1929 roku został opracowany plan urządzania lasu i w tym czasie utworzono istniejący do dzisiaj podział powierzchniowy.

 


Stara osada Leśnictwa Klonowa

Stara Gajówka Smok

Od dnia 1 września 1939 roku do końca wojny prowadzono gospodarkę plądrowniczą głównie za pomocą zrębów zupełnych. W latach 1945 - 1947 połączone w nowo powstałe Nadleśnictwo, dotychczasowe lasy różnych własności, uzyskały wspólne zasady zagospodarowania.

Z dniem 1 lutego 1945 roku na terenie przedwojennego Nadleśnictwa Państwowego Brąszewice zostały utworzone dwa Nadleśnictwa: Brąszewice i Złoczew. Od momentu utworzenia omawiane Nadleśnictwa wchodziły w skład Inspekcji Łask - Sieradz w Łodzi. Po dalszych reorganizacjach od dnia 1 stycznia 1950 roku Nadleśnictwo Brąszewice i Złoczew należały do Sieradzkiego Rejonu Lasów Państwowych z siedzibą w Męckiej Woli. Sieradzki R. L. P. z kolei wchodził w skład rejonu (Wielkiego) Lasów Państwowych w Łodzi, a od 1951 roku - w skład Łódzkiego Okręgu Lasów Państwowych. W 1958 roku w wyniku likwidacji Rejonów L. P. i przemianowania Okręgu L. P. w Łodzi, Nadleśnictwa Brąszewice i Złoczew bezpośrednio podlegały Okręgowemu Zarządowi L. P. w Łodzi.

Z początkiem lat 70. przystąpiono do tworzenia dużych organizacji gospodarczych, przez co w 1971 roku Nadleśnictwa: Brąszewice, Złoczew, Czarnożyły zostały zlikwidowane i w 1972 roku jako obręby leśne włączone do Nadleśnictwa Złoczew. Była to pierwsza reorganizacja Nadleśnictw na terenie Okręgowego Zarządu L. P. w Łodzi. Nadleśnictwo prowadziło gospodarkę leśną na ogólnej powierzchni 16522.34 ha i podzielone było na 3 Obręby: Brąszewice, Złoczew i Czarnożyły. W wyniku kolejnych reorganizacji powstało w 1979 roku Nadleśnictwo składające się z dwu obrębów leśnych: Brąszewice i Złoczew.

Podział taki istnieje do dziś dnia.