Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 60 lat, a przeciętna zasobność przekracza 230 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest to działalność gospodarcza mająca na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne i biotyczne. W Nadleśnictwie Złoczew ochrona lasu polega na zabezpieczaniu lasu przed zniszczeniem przez czynniki abiotyczne (pożary leśne, przemysłowe zanieczyszczenia powietrza) czy też czynniki klimatyczne (huragany, okiść, mróz, wysokie temperatury, grad, nadmiar wilgoci lub jej brak), a także brakiem lub nadmiarem składników substancji pokarmowych w glebie itp.

Użytkowanie lasu

Następną tak samo istotną dziedziną gospodarstwa leśnego po hodowli i ochronie jest użytkowanie lasu. Obejmuje ono pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna oraz uboczne użytkowanie lasu.

Urządzanie lasu

Nowoczesne leśnictwo w sposób harmonijny równoważy realizację zadań gospodarczych z systemem ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 % lasów w Polsce. Ponad 70 % starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.