Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest to działalność gospodarcza mająca na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne i biotyczne. W Nadleśnictwie Złoczew ochrona lasu polega na zabezpieczaniu lasu przed zniszczeniem przez czynniki abiotyczne (pożary leśne, przemysłowe zanieczyszczenia powietrza) czy też czynniki klimatyczne (huragany, okiść, mróz, wysokie temperatury, grad, nadmiar wilgoci lub jej brak), a także brakiem lub nadmiarem składników substancji pokarmowych w glebie itp.

Do czynników biotycznych czyli ożywionych zaliczamy różne czynniki patologiczne, jak np.: wirusy, bakterie, wyższe rośliny pasożytnicze, chwasty i przede wszystkim grzyby pasożytnicze, przyczyniające się do silnego osłabiania drzew i ich zamierania na rozległych niekiedy powierzchniach. Spośród szkodników największe znaczenie mają owady, zwłaszcza wykazujące tendencje do masowego występowania, nierzadko w formie gradacji. W zależności od charakteru wyrządzanych szkód i miejsc żerowania, owady tworzą grupy szkodników: glebowych, upraw i młodników, pierwotnych i wtórnych, technicznych drewna i nasion.

Osobną grupę szkód wyrządzanych w uprawach i młodnikach stanowią szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną: jelenie i sarny. Szkody te polegają na zgryzaniu nowo posadzonych upraw, spałowaniu i czemchaniu. Odporność drzew na choroby i szkodniki zależy od wielu czynników m.in. od: stanu zdrowotnego drzew, warunków siedliska, stopnia zwarcia itp.

Objawy i przebieg choroby określa się na podstawie zmian fizjologicznych roślin, zabarwienia organów, uszkodzenia komórek i tkanek, zahamowaniu przyrostu, przebiegu regeneracji drzew i drzewostanów (np. choroby łańcuchowe składają się z różnych, często zmiennych ogniw pochodzenia zarówno biologicznego jak i abiotycznego).

Do zwalczania chorób i szkodników stosuje się chemiczne, mechaniczne, biologiczne lub fizyczne metody ochrony lasu. W naszym nadleśnictwie preferujemy metody mechaniczne i biologiczne, a tylko w ostateczności w celu ratowania lasu metody chemiczne.