Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Nowoczesne leśnictwo w sposób harmonijny równoważy realizację zadań gospodarczych z systemem ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego.

 

Nadleśnictwo Złoczew gospodaruje na gruntach Skarbu Państwa w oparciu o "Plan Urządzenia lasu" sporządzony dla Nadleśnictwa Złoczew na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Plan został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz przepisami rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzenia lasu. W "Planie Urządzenia Lasu" określone są cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposoby ich realizacji określone dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych i rezerwatów przyrody.

 

Integralną częścią "Planu" jest "Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Złoczew" opracowany na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, sporządzony w celu:

  • poprawy warunków ochrony i w miarę możliwości wzbogacania zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych,
  • zinwetaryzowania i zobrazowania walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa na tle regionu i kraju,
  • ustalenia hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksow leśnych,
  • wskazania kolejnych obiektów do objęcia formami ochrony i wstępnego określenia przedmiotów oraz celów i metod ochrony,
  • preferowania technologii i technik prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego,
  • uświadomienia wszystkim grupom społeczeństwa obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego,
  • ochrony zabytków kultury materialnej w lasach,
  • opracowania propozycji do planów zagospodarowania przestrzennego.

     

 Nowoczesne leśnictwo w sposób harmonijny równoważy realizację zadań gospodarczych z systemem ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego.