Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Złoczew istnieje obecnie osiem rezerwatów przyrody w tym dwa poza terenem lasów państwowych :

  • "Nowa Wieś" - uznany jako rezerwat w 1957 roku o powierzchni 117,65 ha położony w uroczysku Złoczew na terenie Leśnictwa Potok, został utworzony w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów liściastych o charakterze naturalnym z udziałem jodły i buka występujących przy granicy ich zasięgów oraz stanowisk licznych gatunków roślin chronionych.
  • "Jaźwiny" - uznany jako rezerwat w 1963 roku o powierzchni 3,86 ha położony na terenie Leśnictwa Błota, powstał on w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wielowarstwowego boru mieszanego wilgotnego naturalnego pochodzenia, na stanowisku wyspowym wśród rozległych borów suchych.
  • "Wrząca" - uznany jako rezerwat w 1995 roku o powierzchni 59,70 ha położony w Leśnictwie Orły, chroni on kwaśną buczynę niżową na granicy naturalnego występowania buka i jodły.
  • "Paza" - uznany jako rezerwat w 1995 roku o powierzchni 27,04 ha w Leśnictwie Potok, celem ochronnym w tym rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych żyznej buczyny z rzadkimi roślinami w runie oraz pomnikowymi okazami buka na granicy jego naturalnego zasięgu.
  • "Korzeń" - położony jest na terenie gminy Widawa w oddz. 359 Leśnictwo Korzeń. Utworzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,93 ha. Znajduje się on w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dużej powierzchni torfowiska o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowego.
  • "Winnica" rezerwat stepowy położony poza obszarem lasów państwowych w granicach gminy Widawa. Utworzony został na podstawie zarządzenia Nr 15 z dn. 11.12.1995 r. i zajmuje powierzchnię 1.54 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych muraw oraz zarośli kserotrmicznych z rzadkimi gatunkami roślin.
  •  "Jeziorsko" utworzony został Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r. (Dz.U. nr 166 poz.1219). Za rezerwat przyrody uznaje się obszar wód i nieużytków o pow. 2350.60 ha, położony na terenie miasta i gminy Warta oraz w gminie Pęczniew. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ostoi ptaków wodno - błotnych, w tym licznie występujących gatunków ptaków rzadkich i chronionych.
  • "Hołda" o powierzchni 71,24 ha to rezerwat który reprezentuje dobrze wykształcone fitocenozy subatlantyckiego boru świeżego, śródlądowego boru wilgotnego, olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego oraz grądu. Wartość przyrodniczą tego rezerwatu podnosi występowanie wielu gatunków roślin chronionych.

 


Różanecznik żółty w rezerwacie "Paza"

Użytek ekologiczny w Leśnictwie Błota