Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki został utworzony z dniem 14 września 1989 roku i obejmuje centralną część Niziny Wielkopolskiej o powierzchni 14 245 ha, chroniąc węzeł hydrograficzny Warty i jej dopływów Oleśnicy i Widawki. Na terenie Nadleśnictwa Złoczew granica Parku przebiega w pobliżu wsi Chojne w północno - wschodniej części obrębu Złoczew a Park wąskim pasem ciągnie się wzdłuż rzeki Warty do miejscowości Niechmirów, w południowo - wschodniej części obrębu Złoczew, gdzie opuszcza teren Nadleśnictwa. Występują tu liczne torfowiska, uroczyska leśne, rejony występowania chronionych gatunków fauny i ostoi zwierzyny, rejony występowania chronionych i rzadkich gatunków flory oraz pomniki przyrody.