Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Podstawą prawną utworzenia Brąszewickiego OCHK jest Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115).

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego OCHK obejmuje grunty, o powierzchni 14 204 ha, położone w powiecie sieradzkim w granicach gmin: Brąszewice (5 440 ha), Brzeźno (1 037 ha), Klonowa (4 483 ha), Błaszki (2 577 ha) i Wróblew (667 ha). W całości obszar ten leży w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Omawiany OCHK obejmuje teren ze zwartymi kompleksami leśnymi położony w zlewni rzeki Prosny. Na obszarze tym grunty nadleśnictwa zajmują 7214,69 ha, czyli stanowią 50,79% jego powierzchni.

W granicach Brąszewickiego OCHK leżą rezerwaty Jaźwiny i Wrząca oraz będące pomnikami przyrody stanowiska roślin chronionych: długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) i bluszczu pospolitego (Hedera helix L).

Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu

Obecne granice Nadwarciańskiego OCHK określiło, podobnie jak granice omówionego poprzednio Brąszewickiego OCHK, Rozporzadzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31. lipca 1998 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. (Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego Nr 20, poz. 115 z 1998 r.)

Według tego Rozporządzenia OCHK obejmuje 27 432 ha, leżące na terenie powiatu poddębickiego w gminach: Pęczniew (10 440 ha), Poddębice (1 380 ha), powiatu sieradzkiego w gminach: Goszczanów (12 ha), Sieradz (5 128 ha), Miasto Sieradz (1 346 ha), Warta (8 178 ha), Miasto Warta (854 ha), powiatu zduńskowolskiego w gminie Zduńska Wola (94 ha). W granicach aktualnego zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Złoczew znajdują się grunty OCHK w granicach gminy Goszczanów oraz miasta Warta i gminy Warta w powiecie sieradzkim o łącznej powierzchni 9 044 ha.

Na terenie Nadwarciańskiego OCHK grunty Nadleśnictwa Złoczew w oddz.: 278f-h,j-t zajmują jedynie 7,14 ha, w tym lasy 6,93 ha.

Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu obszarem swoim obejmuje dolinę Warty o naturalnym charakterze, wyróżniającą się bogactwem flory i fauny. Na omawianym terenie występują kompleksy łąk z oczkami wodnymi oraz roślinnością szuwarową i wodną. W granicach OCHK znajduje się Zbiornik Jeziorsko i położony na jego terenie rezerwat ornitologiczny Jeziorsko.

Celem utworzenia tego Nadwarciańskiego OCHK była ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Warty, a w szczególności naturalnego koryta rzeki Warty. Obszar stanowi korytarz ekologiczny łączący tereny położone nad Nerem i Bzurą w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej z Parkiem Krajobrazowym Międzyrzecza Warty Widawki.