Wydawca treści Wydawca treści

zielona szkoła

W pobliżu obiektu znajduje się mogiła powstańców z okresu Powstania Styczniowego. Pochowano tam pięciu partyzantów poległych w lutym 1963 roku. Jednym z poległych był dowódca oddziału Makary Drohomirecki. Jego przybycie do Złoczewa dnia 10 lutego 1863 oraz odczytanie manifestu Rządu Narodowego zapoczątkowało ruch powstańczy w okolicy Złoczewa. Oddział powstańców dowodzonych przez Makarego Drohomireckiego został rozbity 15 lutego 1863.
Na terenie obrębu leśnego Złoczew w oddziale 120 obok leśniczówki Pyszków zlokalizowany jest Punkt Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Punkt stanowi izba edukacyjna wraz z zapleczem kuchennym i WC, zadaszona wiata umożliwiająca przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu (np. „Zielonej Szkoły"), ścieżka edukacyjna będąca uzupełnieniem możliwości edukacyjnych obiektu. Ośrodek wyposażony jest dodatkowo w komplet tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – leśnej i ekologicznej. Na terenie znajduje się również ścieżka edukacyjna "Leśna Barć".
Ścieżkę utworzono w roku 2005. Na jej trasie o obecnej długości ok. 2 km, przebiegającej przez oddz. 112, 120, 121 oraz 122 obrębu Złoczew w leśnictwie Pyszków, prezentowana jest praca leśnika oraz cele i formy ochrony przyrody.

Na trasie ścieżki znajduje się 13 przystanków z następującymi tablicami:

 1. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Pyszków”, Co wiemy o lesie.

2. Szkółkarstwo

  3. Gospodarka leśna

  4. Uprawa leśna

  5. Bór bartny

  6. Las naturalny i sztuczny

  7. Leśni zapylacze

  8. Feromonowe sidła na owady

  9. Mogiła powstańców 1863r

  10. Drzewa liściaste i iglaste

  11. Rośliny wskaźnikowe

  12. Drewno – produkt doskonały

  13. Rola wody w lesie

Całość położona jest w środku kompleksu leśnego w niewielkiej odległości od 15 hektarowego zbiornika wodnego stanowiącego użytek ekologiczny. W obiekcie odbywają się zarówno jednodniowe zajęcia edukacyjne, jak i kilkudniowe „Zielonej Szkoły" oraz biwaki leśne. Otoczenie Ośrodka sprzyja organizowaniu takich imprez jak np. „Zielone Rajdy", gdzie dzieci mogą się wykazać wiadomościami zdobytymi podczas zajęć „Zielonej Szkoły".
 
 

Corocznie na terenie Leśnictwa Pyszków organizowane są zajęcia "Zielonej Szkoły". Każdorazowa uczestniczy w nich ok. 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Złoczewie. Opiekunami grup i organizatorami tej formy zajęć szkolnych są Dorota Walczak, Danuta Paluch, Anna Szczepaniak, Elżbieta Laskowska i Anna Grzelak. Tematyka zajęć została zaplanowana zgodnie z programem nauczania zintegrowanego, uwzględniając tematykę leśną i wykorzystując leśne otoczenie, w którym odbywały się zajęcia.

Organizacja takiej formy zajęć dla dzieci jest możliwa dzięki współpracy leśników z nauczycielami, a korzystają na tym najbardziej dzieci, które mogą odbywać ciekawe zajęcia poza murami szkoły.
Uwieńczeniem zajęć "Zielonej Szkoły" jest "Zielony Rajd", w którym biorą udział dzieci z rodzicami. Pokonując trasę rajdu na kolejnych punktach kontrolnych uczestnicy rozwiązują różne zadania, które mają sprawdzić wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie pobytu w "Zielonej Szkole".

Poniżej publikujemy artykuł o "Zielonej Szkole" wraz ze scenariuszem "Zielonego Rajdu".

 

Nasze spotkania w "Zielonej Szkole"

Chcąc podzielić się naszym doświadczeniem przedstawimy Państwu propozycję ciekawych zajęć przeprowadzonych w środowisku naturalnym, których celem jest pogłębianie rozwoju społeczno - środowiskowego wychowanków.

Opracowaniem materiału dydaktycznego i przygotowaniem bazy lokalowej zajęłyśmy się w grupie, w skład której weszły: Elżbieta Laskowska, Anna Szczepaniak, Dorota Walczak, Danuta Paluch i Anna Grzelak.

Zajęcia przez nas prowadzone miały miejsce w "Zielonej Szkole" na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Nie była to typowo wyjazdowa forma, gdyż ze względu na wiek dzieci, musiały one nocować we własnych domach. W związku z powyższym nasza baza lokalowa ograniczyła się do ogrodzonego placu na terenie leśniczówki, zadaszonej wiaty, gdzie odbywały się zajęcia oraz namiotów spełniających rolę stołówki.

Uczniowie spędzili w "Zielonej Szkole" pięć kolejnych dni w miesiącu czerwcu (przy czym odbywały się one w dwóch odrębnych grupach, po pięć dni każda).

Dzięki pomocy sponsorów i rodziców dzieci udało nam się pozyskać środki na codzienny dowóz uczniów i ich dożywianie.

Tematyka przeprowadzanych zajęć wynikała z podstawy programowej i dotyczyła zagadnień związanych z naturalnym środowiskiem. Dzieci mogły w bezpośrednim kontakcie z przyrodą obserwować życie w stawie i w lesie.

Swoje działania oparłyśmy na stosowaniu twórczych metod pracy z dzieckiem, wspieraniu jego twórczego rozwoju, zaspokajaniu potrzeb poznawczych oraz stworzeniu uczniowi możliwości prezentacji własnych osiągnięć.

Dopełnieniem, a zarazem uatrakcyjnieniem zajęć dydaktycznych były zajęcia profilaktyczno - wychowawcze i relaksacyjne w których uczestniczyli zapraszani goście (pracownicy nadleśnictwa, strażacy, policjanci, lekarz weterynarii, pielęgniarka, pedagog szkolny, inni nauczyciele i uczniowie).

Taki program zapewniał uczniom nie tylko możliwość zdobywania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności, ale również wypoczynek i zabawę oraz integrację grupy.

Podsumowaniem zdobytych doświadczeń był "Zielony Rajd" przeprowadzony w ostatnim dniu zajęć. To właśnie w nim dzieci wykonując poszczególne zadania musiały wykazać się znajomością tematyki i umiejętnościami zdobytymi w czasie pobytu w "Zielonej Szkole".

Odbywały się one według wcześniej przygotowanego scenariusza.

 

Numer
punktu
Zdobywana
sprawność
Cele Zadania do wykonania
1 Organizator
rodzinnej
wycieczki
 • wdrażanie do unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami
 • uwrażliwianie na piękno przyrody, wdrażanie do jej ochrony
 • nabywanie umiejętności organizowania czasu wolnego
 • posegregowanie przedmiotów na dwie grupy: potrzebne w czasie wycieczki i niewłaściwe
2 Znawca
zwierząt
 • usystematyzowanie wiedzy o ssakach, ptakach i owadach żyjących w lesie
 • zadanie wykonywane na czas (5 minut)
 • uczniowie wpisują do tabeli po 5 (kl.I - II) lub 8 (kl. III) przedstawicieli ssaków, ptaków i owadów występujących w lesie
3 Leśny
detektyw
 • doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności prawidłowego wnioskowania
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się w lesie, dbałość o przyrodę
 • w ogrodzonym terenie (5x5 m) umieszczono 10 przedmiotów nie pasujących do lasu
 • grupa w ciągu 3 minut musi odnaleźć je wzrokiem
 • po upływie wyznaczonego czasu podać kierownikowi stacji nazwy zauważonych przedmiotów
4 Znawca
roślin
 • usystematyzowanie wiedzy o roślinach leśnych
 • na przygotowanym podłożu jest wyłożonych 8 (5 dla kl. I-II) fragmentów roślin (liść, gałązka, szyszka) i kilkanaście kartek z nazwami roślin
 • grupa ma za zadanie w ciągu 3 minut wybrać właściwe nazwy i przyporządkować je roślinom
5 Mały
ekolog
 • nabywanie nawyku dbałości o środowisko naturalne
 • rozumienie konieczności segregowania śmieci
 • rozróżnianie produktów zagrażających środowisku
 • podział zgromadzonych przedmiotów na 2 grupy: tych które nie ulegają w przyrodzie rozkładowi i śmieci "nieszkodliwych" dla środowiska
6 Siedmiomilowe
skoki
 • integrowanie grupy
 • wdrażanie do czynnego wypoczynku na łonie natury
 • wdrażanie do współodpowiedzialności za wykonanie zadania
 • uczniowie kolejno skaczą, aby otrzymać łącznie jak największą odległość od linii startu
 • każdy kolejny zawodnik skacze od miejsca, gdzie skończył poprzednik
7 Mały
strażak
 • kształcenie umiejętności rozróżniania zagrożeń pożarowych
 • nabywanie nawyku dostrzegania niebezpiecznych sytuacji
 • na punkcie kontrolnym wokół małego drzewka ustawione są gałęzie w stosik (ognisko), obok leżą przedmioty do rozpalania i gaszenia pożaru
 • dzieci pamiętają, że rozpalanie ogniska w lesie jest zabronione
8 Strażnik
przyrody
 • usystematyzowanie wiedzy o ochronie przyrody - quiz ekologiczny
 • opiekun punktu zadaje grupie 6 pytań, grupa odpowiada wspólnie po krótkiej naradzie
9 Przyjaciel
lasu
 • kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w lesie i poszanowania przyrody
 • doskonalenie spostrzegawczości
 • uczniowie szukają ukrytego listu
 • ukryte w liście zadanie grupa wykonuje na mecie
10 "Leśny
śpiewak"
 • integracja grupy
 • wdrażanie do współodpowiedzialności za wykonanie zadania
 • rozśpiewanie grupy
 • ostatni punkt mieści się na terenie "Zielonej Szkoły"
 • grupa po przybyciu na metę śpiewa "leśną piosenkę"

Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu "Zielonego Rajdu" są dla nas podstawą do autorefleksji i autoanalizy naszych poczynań dydaktycznych oraz motywują nas do dalszego szukania nowatorskich metod i form pracy. Opracowany przez nas program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną jako autorski, co daje nam możliwość przeprowadzenia jego ewaluacji. Nasze doświadczenia wykorzystamy w kolejnym roku szkolnym przy organizacji następnej "Zielonej Szkoły" z kolejną grupą dzieci.

Autorki artykułu

Elżbieta Laskowska
Anna Szczepaniak
Szkoła Podstawowa Złoczew