Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Wszystkie użytki ekologiczne położone w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, zarówno na gruntach nadleśnictwa jak i poza nimi maja swoje nazwy, zgodne z lokalną tradycją.

Na omawianym terenie utworzono 61 użytków ekologicznych, w tym 49 użytków leżących na gruntach nadleśnictwa.

Poza gruntami nadleśnictwa leży użytek ekologiczny obejmujący lewy dopływ do Zbiornika Jeziorsko (rzeka Mazur) w obrębie ewidencyjnym Małków, oraz użytki ekologiczne o nazwach: Góra Charlawa, Ochle, Majaczewice, Niechmirów, Niechmirów II, Rembieszów II, Kalinowa i Jeziorko położone w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Poza gruntami nadleśnictwa leżą również dwa parki wiejskie, będące użytkami ekologicznymi, położone we wsiach Ostrów i Nowa Wieś w gminie Brzeżnio.