Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Swoim zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje obszar o powierzchni 1552,60 km2 położony między miejscowością Jeziorsko na północy a Stolec na południu, w przybliżonej linii północ - południe wynoszącej około 60 km i od miejscowości Kamienniki w zachodniej części Nadleśnictwa do miejscowości Górki Grabieńskie koło Widawy we wschodniej części Nadleśnictwa, w przybliżonej linii z zachodu na wschód wynoszącej około 45 km.

Grunty Nadleśnictwa Złoczew położone są na terenie pięciu powiatów województwa łódzkiego (sieradzkiego, łaskiego, wieluńskiego, zuńskowolskiego i wieruszowskiego) i obejmują piętnaście gmin (Widawa, Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Sieradz, Warta, Wróblew, Konopnica, Ostrówek, Klonowa, Lututów, Zapolice, Złoczew).

Nadleśnictwo Złoczew funkcjonuje w układzie dwóch obrębów leśnych tj. Brąszewice i Złoczew. W skład Nadleśnictwa wchodzi 13 leśnictw oraz Leśnictwo Szkółkarsko – Selekcyjne Dąbrowa - Edmundów. Ogólna powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi ok. 15,5 tys ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany jest na ok. 8 tys. ha.

Nadleśnictwo Złoczew położone jest na terenie trzech Krain przyrodniczo leśnych. Złoczewskie lasy większością swej powierzchni zajmują Krainę Małopolską, swym zasięgiem obejmując dzielnicę Sieradzko - Opoczyńską. W Krainie Mazowiecko - Podlaskiej w Dzielnicy Równiny Warszawsko - Kutnowskiej znajduje się Uroczysko Brończyn, natomiast Uroczyska: Grzyb, Leliwa, Popielina leżą w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej w Dzielnicy Kotliny Żmigrodzko - Grabowskiej. Według podziału J. Kondradzkiego na regiony fizyczno - geograficzne powierzchnia Nadleśnictwa położona jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niżu Środkowopolskiego, w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej. Prawie cały obszar znajduje się w mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej, jedynie uroczysko Pod Jeziorami oraz uroczysko Pod Bogumiłowem leżą w południowej części mezoregionu Kotliny Sieradzkiej.